Екологічна експертиза об'єктів (Экологическая экспертиза объектов)

29.06.2020

Консалтингова Агенція ААА спільно з командою фахівців із досвідом роботи в міжнародних екологічних проектах виконає:

- Екологічна експертиза об'єктів промисловості та будівель (внутрішній та зовнішній екологічний аудит);

- Оцінка екологічних ризиків для виробничих потужностей та агропромислових підприємств у рамках залучення міжнародного фінансування (environmental due diligence);

- Оцінка екологічних ризиків, пов'язаних із виробництвом, використанням, зберіганням та транспортуванням небезпечних хімікатів (пестициди, інсектициди, хлорні сполуки тощо) та розробка планів управління такими екологічними ризиками;

- Розробка планів екологічного та соціального менеджменту для агропромислових об'єктів (птахофабрики, свиноферми, корівники, забійні цеха, тощо);

- Розробка планів екологічного моніторингу в рамках інвестиційних проектів (зокрема в агропромисловому секторі) для фінансування міжнародними фінансовими організаціями (Європейській Банк Реконструкції та Розвитку (EBRD), Міжнародна фінансова корпорація (IFC);

- Оцінка якості питної води та діючих екологічних стандартів, а також екологічних , соціальних та технічних ризиків для підприємств водопостачання;

- Оцінка впливу на соціальне та навколишнє середовище (ESIA – Social and Environmental Impact Assessment) за українськими та міжнародними стандартами із повним супроводом пакету документів;

- Проведення громадських слухань та консультацій із громадськістю (public consultations and stakeholder consultations) у рамках планів екологічного та соціального моніторингу;

- Оцінка відповідності діючих екологічних та соціальних стандартів підприємства екологічним та соціальним стандартам міжнародних фінансових організацій та донорів (Європейській Банк Реконструкції та Розвитку (EBRD), Світовий Банк (WB), Європейський інвестиційний банк (EIB)).

Контакти:

e-mail: office@aaa.com.ua
+380 93 320-2277 (модератор)
+380 50 074-5234 (консультація по технічним питання виконання замовлення, тільки для діючих клієнтів)

 

Консалтинговое Агентство ААА совместно с профессиональной командой специалистов с опытом работы в международных экологических проектах проведет:

- Экологическая экспертиза промышленных объектов и сооружений (внутренний и внешний экологический аудит);

- Оценка экологических рисков промышленных мощностей и предприятий агропромышленного сектора для привлечения международного финансирования (environmental due diligence);

- Оценка экологических рисков при производстве, использовании, хранении и транспортировки опасных химикатов (пестициды, инсектициды, хлорные препараты) и разработка планов управления экологическими рисками;

- Разработка планов экологического и социального менеджмента для агропромышленных объектов (птицефабрики, свинофермы, коровники, убойные цеха);

- Разработка планов экологического мониторинга в рамках инвестиционных проектов (в частности в агропромышленном секторе) при финансировании международными финансовыми организациями (Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Международная Финансовая Корпорация (IFC));

- Оценка качества питьевой воды и действующих экологических стандартов, а также экологических, социальных и технических рисков для предприятий водоснабжения;

- Оценка воздействия промышленных объектов на социальную и окружающую среду (ОВД; ESIA – Social and Environmental Impact Assessment) по украинским и международным стандартам с полным сопровождением пакета документов;

- Проведение слушаний и консультаций с общественностью (public consultations and stakeholder consultations) в рамках планов экологического и социального мониторинга;

- Оценка соответствия действующих экологических и социальных стандартов предприятия экологическим и социальным стандартам международных финансовых организаций и доноров (Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Мировой Банк (WB), Европейский Инвестиционный Банк (EIB)).

Контакты:

e-mail: office@aaa.com.ua
+380 93 320-2277 (модератор)
+380 50 074-5234 (консультация по техническим вопросам выполнения заказа, только для клиентов)

………………………………….


Другие материалы раздела

Последние новости